Derneğimizden Haberler

Koman Köyü varsayılan haber resmi

Karye-i mezbur meşayih-i izamdan kıdvetü’s-sülehai’s-salikin şeyh Osman Efendi kendüsi ve dervişanı sakin olub hariçden avarıza bağlu re’aya olmayub müşarünileyh duasında istimdad ve hüsn-ü himmete istinad olunacak aziz-i nadirü’l-vücud olmağla devam-ı devlet-i padişah-ı islam ediyyesine karye-i mezburda sakin olan dervişanı ile müdavemet almak üzere karye-i merkum haneye dahil olmamışdır.Devamını Okuyunuz >>